Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Regulamin konkursu

Regulamin konkursu pod nazwą ”URODZINY 

 

 • 1  Postanowienia Ogólne
 1. Organizatorem Konkursu jest Florja Anna Jabłońska-Kasznia z siedzibą ul. Obrońców Modlina 27, 05-123 Chotomów identyfikującą się numerem NIP 536-161-61-79 ,  dalej zwany „Organizatorem”.
 2. Konkurs prowadzony jest na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie w zgodzie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs rozpoczyna się dnia 4.11.2020r. godz. 16.00, a kończy się dnia 10.11.2020 o godz. 23:59:59 czasu polskiego.
 • 2. Uczestnicy i zasady Konkursu
 1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
 2. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
  1. zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie; 
 1. posiada konto w serwisie Instagram,
 2. wykona Zadanie Konkursowe.
 1. Uczestnikiem Konkursu może być wyłącznie osoba, spełniająca warunki określone w §2. ust. 2
 2. Z udziału Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
 3. Celem wzięcia udziału w Konkursie, w czasie jego trwania, jest wykonanie prze Uczestnika następujących zadań (dalej: Zadanie Konkursowe). :
  1. Zaobserwuje profil @dzikilaslab
  2. Polubi post na temat konkursu urodzinowego
  3. zamieszczenie pod postem konkursowym zamieszczonym w serwisie Instagram pod adresem URL: https://www.instagram.com/dzikilaslab/ komentarza będącego odpowiedzią na pytanie: Do czego użyłbyś/użyłabyś naczynka po naszej świecy?
  4. Oznaczy w swoim komentarzu dwie osoby, którym bliska jest idea zero waste
  5. Udostępni post urodzinowy na Instastory oznaczając @dzikilaslab
 1. W Konkursie wezmą udział wyłącznie Uczestnicy, którzy wykonają Zadanie Konkursowe w czasie trwania Konkursu.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nie uwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:
 2. a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,
 3. b) działają z fikcyjnych konta/profili w serwisie Instagram;
 4. c) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Instagram;
 5. d) naruszają regulamin serwisu Instagram.
 6. e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne.
 • 3 Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych
 1. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.
 2. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana. 
 • 4. Nagrody i wyłonienie Zwycięzców
 1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła 3 osobową Komisję dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
 2. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny przesłanych przez Uczestników prac i wyłoni Uczestników, którzy najlepiej wykonają Zadania Konkursowego pod kątem ich atrakcyjności, oryginalności i kreatywności oraz wyłoni w ten sposób 2 (słownie: dwóch)  Zwycięzców.

   

 3. Zwycięzcom Konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

  Nagroda I – Świeca zapachowa 90 ml, o wartości 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć złotych), świeca zapachowa 180 ml, o wartości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych), zagaszacz o wartości 49 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych ), plakat A3 o wartości 49 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych

        Nagroda II – Świeca zapachowa 90 ml, o wartości 59 zł (słownie: pięćdziesiąt dziewięć            złotych), świeca zapachowa 180 ml, o wartości 89 zł (słownie: osiemdziesiąt dziewięć              złotych), zagaszacz o wartości 49 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych ), plakat            A3 o wartości 49 zł (słownie: czterdziestu dziewięciu złotych.

      4.  Komisja zakończy wyłanianie Zwycięzców najpóźniej w dniu 11.11.2020r.

      5. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w                ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości prywatnej o wygranej              informacji niezbędnych przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia,                        nazwiska, adresu e-mail oraz adres korespondencyjnego na terytorium                                  Rzeczypospolitej Polski.

       6. W przypadku nie przekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w             ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa                   wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

       7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzekazanie Uczestnikowi Nagrody,                 jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez                   Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych                           nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

       8. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  w terminie 7 dni od dnia przysłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody, tylko jeden raz.

        9.  Fundatorem Nagród jest Organizator.

       10. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią

       11. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody składając                 Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

       12.  Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

 • 5. Dane Osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator. Kontakt z organizatorem jest możliwy korespondencyjnie na adres Florja Anna Jabłońska-Kasznia, ul. Obrońców Modlina 27, 05-123 Chotomów oraz na adres e-mail hello@dzikilas.com
  2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO – realizacja umowy, art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
  3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w okresie i zakresie (celu) niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Laureatów również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek udziału w Konkursie i wydania Nagród Zwycięzcom, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.
  6. Organizator realizuje prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.
  7. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail hello@dzikilas.com
  8. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty z którymi współpracuje Organizator w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.
  9. Dane osobowe nie są transferowane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
  10. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.
 • 6. Reklamacje
  1. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji z dopiskiem „Reklamacja: Konkurs Urodzinowy” na adres e-mail hello@dzikilas.com lub adres korespondencyjny Organizatora Florja Anna Jabłońska-Kasznia, ul. Obrońców Modlina 27, 05-123 Chotomów związanej z przebiegiem Konkursu w trakcie jego trwania, a także do 14 dni po zakończeniu Konkursu .
  2. Pismo zawierające reklamację powinno wskazywać imię i nazwisko Uczestnika oraz adres do korespondencji na który wysłana zostanie odpowiedź na reklamacje.
  3. Organizator w terminie 14 dni udzieli Uczestnikowi odpowiedzi na reklamację listem poleconym wysłanym na adres podany w piśmie zawierającym reklamację.
  4. Negatywne rozpatrzenie przez Organizatora reklamacji Uczestnika nie wyłącza prawa Uczestnika do dochodzenia roszczeń przysługujących mu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na drodze postępowania sądowego.
 • 7. Postanowienia końcowe i informacje techniczne.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 04.11.2020 r.
 2. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 3. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.
 4. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu za pośrednictwem publicznej sieci teleinformatycznej Internet pod adresem URL: https://dzikilas.com/pl/i/Regulamin-konkursu/17
 5. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.
 6. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.
 1. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl